Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā

Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā ir jauni noteikumi, bet līdzšinējā regulējuma vispārējās prasības ir saglabātas.

Grāmatvedības reģistrus vienkāršā ieraksta sistēmā atļauts kārtot individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro.

Personām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai kārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem var turpināt šo žurnālu kārtot līdz 2022. gada beigām, bet nedrīkst būt pretrunā ar nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Turpmāk ierakstu veikšanu jāveic hronoloģiskā secībā, ieņēmumus un izdevumus žurnālā reģistrē (ieraksta) hronoloģiskā secībā pēc naudas plūsmas- ieņēmumus norāda to saņemšanas brīdī, savukārt izdevumus – to samaksāšanas brīdī.

Turpmāk žurnālā jāuzrāda arī tie ārpus saimnieciskās darbības gūtie ieņēmumi, kurus persona iegulda saimnieciskajā darbībā, kā arī jāuzrāda ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu nesaistītie izdevumi, kuri radušies, personai izņemot līdzekļus no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem, lai tos izlietotu personiskajām vajadzībām. 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!