Pašnodarbinātais 2023

Pašnodarbinātā nodokļi 2023

 Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pašnodarbinātajam 2023.gadā jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) atkarībā no saimnieciskās darbības ienākuma mēnesī, piemērojot vispārējo likmi 31,07 % un pensiju apdrošināšanas likmi 10 %:

  • ja mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 620 eiro, tad par to mēnesi minimālā apmērā jāāprēķina VSAOI 192,63 eiro (31,07 % no 620 eiro), var arī  no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta,

un papildus 10 % pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta 620 eiro vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta starpības;

  • ja ienākumi no saimnieciskās darbības nesasniedz 620 eiro mēnesī, tad 10 % pensiju apdrošināšanai no faktiskajiem ienākumiem.

Kādos gadījumos minimālās iemaksas var nemaksāt?


Ja pašnodarbinātais (saimnieciskās darbības veicējs- mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un autoratlīdzību saņēmējs), kurš nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa saimnieciskās darbības ienākumi 2023.gadā nesasniegs 1860 eiro ceturksnī/620 eiro mēnesī iesniegs apliecinājumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par prognozētajiem ienākumiem,ka tie nesasniegs 1860 eiro ceturksnī, minimālās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās.

Apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā veidlapā, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”. Apliecinājumā jānorāda konkrēto ceturksni, kad ienākums nesasniegs 1860 eiro ceturksnī.

Apliecinājums jāiesniedz šādos termiņos:

  • līdz 17.01.2023. – par visā 2023. gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2023.gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • līdz 17.04.2023. – par 2023.gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • līdz 17.07.2023.– par 2023.gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • līdz 17.10.2023.– par 2023.gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem.

Tie, kuri 2023. gadā vēl tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas, gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu darbu.

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA un informāciju saņems VID EDS.

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas VSAA neaprēķinās minimālās obligātās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!
pašnodarbinātais 2023
pašnodarbinātais 2023