Uzņēmuma likvidācija

Nodrošinām pilnu dokumentu sagatavošanu uzņēmuma likvidācijai, lai varētu sasniegt rezultātu:

 • nodrošinot procesus no likvidācijas uzsākšanas līdz izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

Komercsabiedrību likvidācija (SIA, AS, Pilnsabiedrības) Biedrību un nodibinājumu likvidācija IK izslēgšana no komercreģistra

 • slēguma deklarācijas sagatavošana un iesniegšana arī Valsts ieņēmumu dienestā uzņēmuma likvidācijas procesā.
 • papildus visu neiesniegto nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana.

Likvidācijas uzsākšana

Komplekts Nr. 1
 • Konsultācijas par veicamajām darbībām
 • Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram
 • Dokumentu iesniegšana neizejot no mājas

Likvidācijas pabeigšana

Komplekts Nr. 2
 • Konsultācijas par veicamajām darbībām
 • Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram
 • Likvidācijas slēguma dokumentu sagatavošana
 • Dokumentu iesniegšana neizejot no mājas

SIA darbības izbeigšanas un likvidācijas  pamats un kārtība ir noteikta dažādos likumos – Komerclikumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Procesa ilgums ir atkarīgs no tā, cik ātri izdodas izpildīt ar likvidāciju nepieciešamās darbības. Ja nav kreditoru, process var aizņemt nedaudz vairāk par mēnesi, bet, ja ir kreditori,  nedaudz vairāk par trim mēnešiem. Komerclikumā nav noteikts termiņš, kādā ir jāveic sabiedrības likvidācija. Galvenais ir  izpildīt visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības.

Lai uzsāktu sabiedrības likvidāciju ir  jāsasauc SIA dalībnieku sapulci, kurā pieņem lēmumu par SIA darbības izbeigšanu, likvidācijas uzsākšanu un ir  jāieceļ likvidatoru, nosakot kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu.

Dalībnieku parakstītu lēmumu, par SIA darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā.

 

Lai likvidētu savu komercsabiedrību, Jūs variet piezvanīt un saņemt konsultāciju, bet ir iespējama visu atrisināt neklātienē, ja Jums ir elektroniskais paraksts.  Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

 1.posms

SIA likvidācija pēc dalībnieku iniciatīvas ir veicama divos posmos. 

Lēmumu par darbības izbeigšanu (1.posms) pieņem dalībnieku sapulce. Likvidatora pienākumus veic SIA valde, ja vien dalībnieks nav lēmis par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Dalībnieki likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas.

2.posms

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa – no 1 līdz 3 mēnešiem (saskaņā ar likvidācijas pirmajā posmā norādīto termiņu) – beigām, ja kreditoru nav, SIA var Uzņēmumu reģistrā veikt likvidācijas otro jeb noslēdzošo posmu.

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.


Piedāvājam veikt pilnu uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmuma likvidācija
Uzņēmuma likvidācija

Toggle Content