NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam iegādāties NILLTPFN politiku ar pielikumiem. Ar mūsu izstrādāto NILLTPFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir izturējušas VID veiktās pārbaudes.

Papildus ir iespējams iegādāties NILLTPFN aizpildītus veidlapu un rīkojumu paraugus, kas atvieglos politikas pielietojumu praksē.

NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma

 • NILLTPFN politika + pielikumi
 1. Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN likums) prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas:

Ja NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši NILLTPFN likumā noteiktajam:

 • nav sniedzis VID likumā paredzēto informāciju noteiktajā termiņā;
 • nav iecēlis vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTPFN likuma prasību ievērošanu;
 • nav ieviesis iekšējās kontroles sistēmu;
 • nav veicis klienta izpēti, darījumu attiecību un darījumu uzraudzību;
 • nav nodrošinājis darbiniekiem apmācības;
 • nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu finanšu darījumu,
 • par katru no šādiem pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar NILLTPFN likuma 78.panta pirmo daļu.
 1. Par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) prasību pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas:

Ja  NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši Sankciju likumā noteiktajam:

 • nav veicis un dokumentējis starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu;
 • atbilstoši riska novērtējumam nav izveidojis sankciju riska iekšējās kontroles sistēmu;
 • nav veicis un dokumentējis klientu pārbaudi sankciju sarakstos,
 • par katru no šādiem pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Sankciju likuma 13.2 panta otro daļu.
 1. Ja NILLTPFN un Sankciju likumu prasību izpildes pārbaudē pārkāpumi netiek konstatēti, nodokļu maksātājs ar paziņojumu EDS tiek informēts par pārbaudes pabeigšanu un sankciju nepiemērošanu.

Ja konstatētais pārkāpums saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta ieteikumiem (vadlīnijām) sankciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem noteikšanai likuma subjektiem ir atzīstams par maznozīmīgu un, ja konstatētais maznozīmīgais pārkāpums novērsts, nodokļu maksātājs par sankciju nepiemērošanu tiek informēts ar vēstuli EDS.

 

Ja noteiktajā termiņā pārkāpums netiek novērsts vai pārkāpums ir atzīstams par nozīmīgu, VID izdod administratīvo aktu par sankciju piemērošanu saskaņā ar NILLTPFN likuma 82.panta ceturto daļu.

Izdevīgs piedāvājums iegādājoties iekšējās kontroles sistēmas metodika pilno komplektu.
NILLTPFN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

Esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku ar šādiem pielikumiem:

 1. pielikums: Klienta datu veidlapa
 2. pielikums: Klienta identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 3. pielikums: Vispārējs risku novērtējums un klienta risku novērtējums fiziskai personai
 4. pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar juridisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 5. pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar fizisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 6. pielikums: Klienta starptautisku darījumu identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 7. pielikums: Aizdomīgu darījumu pazīmju identifikācija un atturēšanās no darījuma
 8. pielikums: Sankciju riska novērtēšai veicamās darbības
 9. pielikums: Valstis, kurām ir paaugstināts riska līmenis
 10. pielikums: Pārrobežu draudi
 11. pielikums: Kārtība par aizdomīgu darījumu ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam
 12. pielikums: Kārtība par klienta izpētes dokumentu un informāciju par personu arhivēšanu un iznīcināšanu
 13. pielikums: Informācijas iegūšana par ārvalstu rezidentiem un avoti, kurus var izmantot valsts riska noteikšanai
 14. pielikums: Kārtība par Klienta patiesā labuma guvēja ziņošanu Uzņēmumu reģistram
 15. pielikums: Kārtība par prasībām un tiesībām atbildīgajam darbiniekam
 16. pielikums: Kārtība par ziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par Latvijas Republikas rezidentu aizdomīgiem darījumiem

Papildus iekšējās kontroles sistēmas metodikai iespējams iegādāties rīkojumus un veidlapas ar aizpildītiem paraugiem:

* Atbildīgās personas CV un apliecinājumi prasību izpildes atbilstībai
* Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība likumdošanā
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība sakarā ar grozījumiem likumdošanā
* Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
* Klienta datu veidlapa Latvijas rezidentam
* Klienta datu veidlapa nerezidentam
* Uzņēmuma identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
* Darījuma izpēte ar fizisku partneri
* Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu partneri
* Darījuma izpēte ar Ārvalstīs reģistrētu partneri