Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums

2020.gada 01.augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums (turpmāk – Starpnieku likums).

Tas ir saistošs visām personām, kas darbojas vai vēlas darboties kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu par atlīdzību, veicot nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) atsavināšanu, iznomāšanu, izīrēšanu vai citādu nodošanu lietošanā.

Savas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību sniedz sekojošus pakalpojumus: NĪ darījuma piedāvājuma izteikšana, NĪ darījuma noslēgšanai ved sarunas un sagatavo dokumentus, NĪ darījuma noteikumu, tostarp ar darījumu saistīto tiesību un pienākumu, sagatavošana un izskaidrošana.

Starpnieku likums nosaka obligāti izpildāmās prasības personām, kas var būt par NĪ darījumu starpniekiem :
1) iekļauta nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā , kuru uztur Ekonomikas ministrija. Stāsies spēkā no 2021.gada 01.jūlija;
2) izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu saskaņā ar NILLTPFN likumu;
3) apdrošinājusi savas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību;
4) attiecībā uz fizisku personu – nav sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, vai kura sodīta par šādiem noziegumiem, bet sodāmība jau ir noņemta vai dzēsta;
5) attiecībā uz juridisku personu vai personālsabiedrību, kuras valdes locekļi, biedri un patiesie labuma guvēji (fiziskas personas) nav sodīti par tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, vai kuri ir sodīti par šādiem noziegumiem, bet sodāmība noņemta vai dzēsta, kā arī nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis — likvidācija vai tāda tiesību ierobežošana, kas liedz sniegt starpniecības pakalpojumus.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!