Minimālās sociālās iemaksas.

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts – trīs minimālās algas ceturksnī ( 1 500 EUR).

Arī mikrouzņēmumā, sākot ar 2021.gada 1.jūliju  par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Ja persona strādā un gūst ienākumus vairākās darbavietās (piemēram, kā darba ņēmējs un kā saimnieciskās darbības veicējs) – visus VSAOI objektus summē.

 Ja ienākums nesasniedz minimālo šo iemaksu objektu – starpība jāpiemaksā vai nu pašnodarbinātajam pašam (ja negūst ienākumus citur) vai darba devējam un pienākums samaksāt papildu VSAOI (ja tāda rodas) ir trīs mēnešu laikā pēc VID paziņojuma saņemšanas.

Tikai noteiktām personu grupām var nepiemērot minimālo VSAOI objektu:

– notiesātie;
– pensionāri;
– personu ar I un II grupas invaliditāti;
– personu, kurai ir bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
– personu, kurai ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
– personu, kurai ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas atzīts par personu ar invaliditāti;
– personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
– personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
– personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
– laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība.
– laukstrādnieku nodokļa maksātājiem;
– iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

 Minimālo VSAOI objektu nepiemēro par tām dienām, kad persona:

-ir atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas;
– bērna kopšanas atvaļinājumā;
– periodā, kad aprūpē un uzraudzībā ir nodots bērns pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā;
– pārejošas darba nespējas, grūtniecības, dzemdību atvaļinājuma laikā.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!