Mikrouzņēmuma nodoklis 2023

Mikrouzņēmuma nodoklis 2023

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja atbilst šādiem kritērijiem:

 • paredzamais apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro;
 • mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju.

Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:

 • fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • individuālajam komersantam;
 • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai.

Maksājot mikrouzņēmumu nodokli, uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecina  80 % no mikrouzņēmumu nodokļa.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka 2023. gadā viņa ienākumi no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs 1860 eiro, iesniedzot VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem,minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un tās nebūs jāmaksā.

Iesniegumu par plānotajiem ienākumiem VID EDS 2023. gadā  iesniedz šādos termiņos:

 • līdz 2023. gada 17. janvārim par visā 2023. gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2023. gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • līdz 2023. gada 17. aprīlim par 2023. gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • līdz 2023. gada 17. jūlijam par 2023. gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • līdz 2023. gada 17. oktobrim par 2023. gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu.

Iesniegumā ir jānorāda periods, par kuru prognozē ienākumus vai mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 620 eiro mēnesī vai 1860 eiro ceturksnī.

Ja šādu iesniegumu neiesniedz, tad VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

Minimālās obligātās iemaksas nav jāveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.

 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!
mikrouzņēmuma nodoklis 2023
mikrouzņēmuma nodoklis 2023