Grāmatvedības kontroles kārtība

Piedāvājam iegādāties Grāmatvedības kontroles kārtību, kas atbilst šī brīža likumdošanas prasībām.

Grāmatvedības kontroles kārtība

 • Grāmatvedības kontroles kārtība

Grāmatvedības iekšējās kontroles kārtības saturs:

 1. Vispārīgie nosacījumi
 2. Grāmatvedības kontroles vide
 3. Risku vadības īstenošanas pamatprincipi
 4. Pienākumu sadale grāmatvedībā
 5. Atbildīgo darbinieku noteikšana par grāmatvedības dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu
 6. Atbildīgā darbinieka rīcība neparasta vai aizdomīga darījuma gadījumā
 7. Sabiedrības kontroles pasākumi.
 8. lekšējās informācijas aprites un saziņas sistēma nodrošinājums.
 9. Darbības iekšējās kontroles risku vadības realizācijai
 10. Grāmatvedības kontroles procedūru izmaiņas
 11. Iekšējās kontroles procesu kvalitātes novērtēšana
 12. Grāmatvedības kontroles pasākumi
 13. Kontroles politikas uzraudzība
 14. Grāmatvedības kontroles procedūru izmaiņas

Lai saglabātu uzņēmuma mantu un novērstu krāpšanu un kļūdas būtu nepieciešami kontroles pasākumi:

 • nodalīt darbinieku pienākumus;
 • noteikt atbildīgo darbinieku par uzņēmuma skaidrās naudas un ķermenisko lietu glabāšanu un  bezķermenisko lietu dokumentācijas saglabāšanu;
 • ierobežot pieeju uzņēmuma mantai;
 • īpašu uzmanību pievēršanu neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem;
 • izmantot attaisnojuma dokumnetu veidnes vienveidīgu saimniecisko darījumu dokumentēšanai.

Lai atklātu pārkāpumus uzņēmuma mantas saglabāšanā vai kļūdas grāmatvedības datos būtu nepieciešami kontroles pasākumi:

 • kustamu un nekustamu ķermenisku lietu un skaidrās naudas un krājumu atlikumu inventarizāciju;
 • kontos esošās bezskaidrās naudas atlikumu summu salīdzināšanu ar kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, saistību atlikumu summu salīdzināšanu ar kreditoriem.

Lai kontrolētu uzņēmuma finanšu uzskaites precizitāti un nodokļu aprēķināšanas pareizību, būtu nepieciešams  attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru pārbaudes, lai iegūtu pārliecību, ka:

sagatavojot attaisnojuma dokumentus un kārtojot grāmatvedības reģistrus, ir ievērotas  normatīvajos aktos noteiktās prasības un grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktā kārtība;

 • attaisnojuma dokumentos ietvertās ziņas ir patiesas;
 • attaisnojuma dokumenti ir laikus un precīzi iegrāmatoti;
 • saimnieciskie  darījumi ir apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem un norādīti pārskata gada grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos.

Lai nepieļautu grāmatvedības dokumentos iekļautās informācijas zaudēšanu būtu nepieciešami  kontroles pasākumi:

 • ierobežotu pieeju grāmatvedības datiem;
 • noteikt atbildīgo darbinieku par grāmatvedības dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ;
 • sagatavot  grāmatvedības datu rezerves kopiju un noteikt tās glabāšanas kārtību.

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par grāmatvedību, nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Grāmatvedības kontroles kārtība
Grāmatvedības kontroles kārtība

Toggle Content