Fizisko personu datu aizsardzības politika

Fizisko personu datu aizsardzības politika, kas atbilst šī brīža likumdošanas prasībām.

Fizisko personu datu aizsardzības politika

 • Fizisko personu datu aizsardzības politika

Fizisko personu datu aizsardzības politika saturs:

1.    Vispārīgie jautājumi
2.    Informācijas resursu un tehnisko resursu pārvalde.
3.    Personas datu aizsardzības klasifikācija
4.    Tehniskie resursi, ar kādiem tiek nodrošināta personas datu apstrāde
5.    Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
6.    Videonovērošana
7.    Datu subjekta tiesības
8.    Personas datu lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība
9.    Informācijas sniegšana datu subjektam un trešajai personai
10.    Personas datu glabāšanas periods
11.    Personas datu aizsardzības pārkāpumu procedūra

Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības politika
Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības politika

Toggle Content

Veiktās Personas datu apstrādes aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, apstrādājot fizisko Personu datus un nodrošinot Sabiedrības informācijas sistēmu drošību

Fizisko personu datu aizsardzības politika reglamentē fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi, kas tiek veikta ar vai bez

automatizētiem līdzekļiem, kur apstrāde ir jebkura veida darbība ar datiem, ieskaitot datu

vākšanu, reģistrēšanu, strukturēšanu, pieprasīšanu, glabāšanu, iznīcināšanu utt.

Politika ir izstrādāta, ņemot vērā Regulas prasības, kas ir vērstas uz Personas datu drošību un

Personas tiesību aizsargāšanu. Uzņēmums apstrādā fiziskās personas datus, respektējot tās intereses

aizsargāt savu privātumu.

Politika nosaka Personas datu aizsardzības pamatprincipus Uzņēmumā.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi tiek ievēroti visos datu apstrādes procesos, t.sk. apkalpojot esošos un potenciālos Klientus, pieņemot darbā jaunus darbiniekus un administrējot informāciju par esošajiem darbiniekiem, slēdzot sadarbības līgumus, uzsākot jaunus procesus un ieviešot jaunus pakalpojumus, pilnveidojot datu apstrādes tehnoloģijas, nododot dokumentus uzglabāšanai arhīvā, iznīcinot dokumentus, kuriem ir beidzies noteiktais glabāšanas termiņš.

Fizisko personu datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

Fizisko personu datu aizsardzības politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Uzņēmuma Klientiem, apmeklētājiem, interneta mājaslapas un e-pakalpojumu apmeklētājiem (turpmāk tekstā – Klients) un uzņēmuma darbiniekiem.

Fizisko personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē uzņēmuma Klients sniedz personas datus.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.