Darba likuma grozījumi no 2022.gada 1. augusta

Darba likuma grozījumi no 2022.gada 1. augusta

Darba līgumā jāparedz:

 – darbinieka tiesības brīvi noteikt savu darba vietu.

– uzteikuma iesniegšanas termiņu un kārtību.

– atsevišķas līgumā norādāmās ziņas turpmāk varēs aizstāt ar norādi uz normatīvajiem aktiem, darba koplīgumu vai darba kārtības noteikumiem.

– Nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks darba līgumā būs jānorāda, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams.

Ja būs nolīgts nepilns darba laiks un darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, darba līgumā būs jānorāda:

  • ka darba grafiks ir mainīgs;
  • informācija par nolīgto darba laiku, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēnesī;
  • informācija, kādā laikā darbinieks var veikt darbu vai viņam būtu pienākums veikt darbu;
  • informācija par minimālo paziņošanas laiku pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukumu.

Bet darbiniekam ir jārēķinās, ja ir nolīgts nepilns darba laiks un darba grafiks nav pilnībā paredzams, ka viņam ir jābūt darba devējam sasniedzamam visu laiku, lai zinātu, kad būs jāpilda darbs. Tas nozīmē, ka jālasa e-pasti, jāatbild uz telefona zvaniem.

  • ņemot vērā darba līguma veidu un nolīgto darba laiku, ir tiesīgs noteikt dažādus pārbaudes laika termiņus.

Darba līgumos, kas noslēgti uz laiku līdz sešiem mēnešiem-  pārbaudes laiks  līdz 1 mēnesim.

 Darba līgumos, kas noslēgti uz laiku līdz vienam gadam, – līdz 2 mēnešiem.

Darba līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku – līdz 6 mēnešiem.

  • Darbiniekam, kuram darba līgumā ir noteikts, ka darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, pēc pārbaudes laika beigām ir tiesības prasīt pārcelt viņu darbā, kur grafiks ir paredzams un darbinieks tiek nepārtraukti nodarbināts vismaz 6 mēnešus. Darba devējam būs pienākums viena mēneša laikā sniegt darbiniekam pamatotu atbildi rakstveidā, norādot pārcelšanas iespēju vai pamatojot atteikumu.
  • Nosūtot darbinieku komandējumā uz citu valsti, darba devējs būs atbildīgs par laicīgu darbinieka informēšanu. Pirms nosūtīšanas komandējumā darba devējam būs rakstveidā jāsniedz ziņas darbiniekam par komandējuma valsti, tās valūtu, pabalstiem, kā arī repatriācijas iespējām.

Ģimenes saliedētības veicināšanai, tajā ienākot mazulim:

  • Tiek pagarināts paternitātes atvaļinājuma termiņš. Turpmāk tas būs10 darba dienas. Tēviem būs iespēja to izmantot sešu mēnešu laikā, turklāt nav aizliegta šī atvaļinājuma sadalīšana.

 

 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!