Autoratlīdzība 2023

AUTORATLĪDZĪBU SAŅĒMĒJIEM NODOKĻI 2023

Līdz 2023. gada beigām ir pagarināts pārejas periods īpašajam autoratlīdzības nodokļu režīmam. Arī 2023. gadā varēs maksāt nodokļus, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēji.

Autoratlīdzību izmaksātājs ietur un samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN)  no autoratlīdzības ienākuma:

 • līdz 25 000 eiro – 25 %;
 • pārsniedzot 25 000 eiro – 40 %.

Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa aprēķināšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.

Piemērojamās IIN likmes ir noteiktas autoratlīdzības ienākumam par pilnu kalendāra gadu (2023. gadu). Samaksāto nodokli novirza – 80 % valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļai (VSAOI), 20 %  – IIN daļai.

Ja autoratlīdzību būs izmaksājuši vairāki izmaksātāji vai autoratlīdzība saņemta ārvalstīs, tad autoratlīdzības saņēmējam līdz 2024. gada 28. februārim būs jāiesniedz VID EDS autoratlīdzības saņēmēja deklarācija.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējis saimniecisko darbību

Autoratlīdzības saņēmējs arī turpmāk varēs reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs, izvēloties maksāt nodokļus par saņemto autoratlīdzību:

– vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā;
 mikrouzņēmumu nodokļa režīmā;
 reģistrēt komercsabiedrību.

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) ir obligāts maksājums, ko veic par katru cilvēku, kura ienākumi mēnesī ir mazāki par 620 eiro un attiecīgi kopējie ceturkšņa ienākumi ir mazāki par 1860 eiro. 

Minimālās iemaksas aprēķina no 1860 eiro vai 620 eiro mēnesī.

Cilvēkam, kurš vienlaikus ir darba ņēmējs un saimnieciskās darbības veicējs vai autoratlīdzības saņēmējs, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Ja deklarētie kopējie ienākumi ceturksnī ir mazāki par 1860 eiro, minimālās iemaksas no starpības starp 1860 eiro un šiem ienākumiem no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Kādos gadījumos minimālās iemaksas var nemaksāt?

Ja autoratlīdzības saņēmējs (ja vien viņš nav papildus arī darba ņēmējs) – gan tas, kurš ir reģistrējis saimniecisko darbību, gan tas, kurš nav reģistrējis saimniecisko darbību, – prognozē, ka viņa ienākumi nesasniegs 1860 eiro ceturksnī, var iesniegt VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem. Tādā gadījumā minimālās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Apliecinājumu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Dokumenti” – “No veidlapas” – “Dokumentu grupa” – “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti” – “Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”:

-līdz 17.01.2023. – par visā 2023. gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2023.gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;

-līdz 17.04.2023. – par 2023.gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;

-līdz 17.07.2023.– par 2023.gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;

-līdz 17.10.2023.– par 2023.gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem;

Tie, kuri 2023. gadā vēl tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas, gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu darbu.

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA un informāciju saņems VID EDS.

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas VSAA neaprēķinās minimālās obligātās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!

Grāmatvedības likuma 31.panta otrās daļas 2. punkts nosaka, ka uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības iekšejās kontroles sistēmas izstrādāšanu un uzturēšanu, kā arī par grāmatvedības iekšējās kontroles pasākumu ievērošanu.
Grāmatvedības iekšējās kontrole sistēma ir pasākumi, ko veic, lai kontrolētu uzņēmuma finanšu uzskaites precizitāti un ticamību, kā arī uzņēmuma mantas saglabāšanu un nodokļu aprēķināšanas pareizību, un lai pārliecinātos, vai grāmatvedības sniegtā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par grāmatvedību, nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.
autoratlīdzība 2023
autoratlīdzība 2023