Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā

Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā

01.07.2020 stājās spēkā Administratīvās atbildības likums,kur sodu sistēmā noteikti pamatsodi – brīdinājums un naudas sods un  papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums.

Naudas sods tiek izteikts naudas soda vienībās,  kur  viena naudas soda vienība ir 5 eiro.

Sākot ar 01.07.2020 stājas spēkā izmaiņas arī Administratīvie pārkāpumu nodokļu jomā, turpmāk ir noteikta administratīva atbildība par šādiem nodokļu pārkāpumiem :

  • izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
  • nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana;

Ja līdz šim par minēto pārkāpumu bija piemērojams tikai naudas sods, tad no 2020. gada 1. jūlija fiziskai personai varēs piemērot arī brīdinājumu.

  • grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana;
  • neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība;

Ja līdz šim naudas sods tika piemērots 30% apmērā no darījuma vai maksājuma summas, tad no 2020. gada 1. jūlija par minēto pārkāpumu paredzēts naudas sods no 140 līdz 2000 eiro (no divdesmit astoņām līdz četrsimt naudas soda vienībām).

  • skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana;
  • nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana);
  • nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana;
  • informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana;

Gan par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, gan informatīvās deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu līdz trim dienām – administratīvā atbildība turpmāk nav paredzēta.  

Savukārt pārkāpjot iesniegšanas termiņu no 3-10 dienām, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai  no 25 eiro līdz 70 eiro (jeb no piecām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām). 

Attiecībā uz nodokļu deklarāciju  iesniegšanas termiņu neievērošanu  vairāk par 10 dienām, piemēros  naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai  līdz 200 eiro (jeb līdz simtu piecdesmit naudas soda vienībām). 

  • neziņošana par aizdomīgu darījumu;
  • regulējuma neievērošana attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā).
 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!